Center Horeca Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Artikel 1
Definities & Geldingsbereik 

A. In deze voorwaarden wordt onder Center horeca groothandel verstaan, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Center horeca groothandel gevestigd te Eindhoven.  Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel.                                                                                                                                                         
B. Onder wederpartij wordt verstaan: de (rechts)persoon die een overeenkomst aangaat met of een offerte aanvraagt bij Center horeca groothandel, degene die gebruik maakt van de door Center horeca groothandel geboden diensten,  en degene aan wie Center  horeca groothandel een offerte vraagt. 
C. Deze voorwaarden zijn van toeppassing op alle handelingen (ook inkoop) en uitingen van Center horeca groothandel. Een verwijzing door de wederpartij naar andere algemene voorwaarden wordt door Center horeca groothandel niet aanvaard. Deze voorwaarden prevaleren te allen tijde boven andere.


Artikel 2
Offertes & overeenkomst

A. Aanbiedingen  zijn vrijblijvend en gebaseerd op de per aanbiedingsdatum geldende prijzen, tarieven, honoraria, etc. orders zijn pas bindend voor Center horeca groothandel wanneer de acceptatie ervan schriftelijk is meegedeeld, dan wel wanneer uit enige handeling van Center horeca groothandel blijkt dat een overeenkomst tot stand is gekomen. 
B. Voor iedere overeenkomst geldt de opschortende voorwaarde dat uit de door Center horeca groothandel eventueel in te winnen informaties de naar haar oordeel voldoende kredietwaardigheid van de wederpartij blijkt. Center horeca groothandel heeft het recht om voorafgaande zekerheidsstelling of vooruitbetaling te verlangen. 

Artikel 3
Eigendommen

de eigendom van aan de wederpartij geleverde zaken blijft bij Center horeca groothandel tot op de dag waarop de verschuldigde prijs, renten, kosten, en schadevergoedingen ter zake van de zaken is voldaan. De wederpartij is gehouden de geleverde zaken te merken en duidelijk identificeerbaar als zijnde het eigendom van Center horeca groothandel op te slaan. Op eerste verzoek van Center horeca groothandel dient de wederpartij aan teruglevering mee te werken, dan wel in geval van doorverkoop de daarvoor ontvangen gelden c.q. verzonden facturen aan Center horeca groothandel over te dragen.


Artikel 4
Levering

De levering van goederen wordt geacht te hebben plaatsgevonden;

A. Indien de goederen door of namens de koper worden afgehaald, door in ontvangstneming van de goederen.
B. Bij verzending door tussenkomst van een beroepsvervoerder, door de overdracht van de goederen aan die vervoerder.
C. Bij verzending door vervoermiddelen van Center horeca groothandel, door de aflevering ten huize of aan het bedrijf van de wederpartij.

Vanaf het moment van levering zijn de goederen voor risico van de wederpartij.

Center horeca groothandel is gerechtigd een order in geheel dan wel in gedeelten uit te leveren. In het laatste geval is Center horeca groothandel gerechtigd betaling per deellevering te verlangen.

De wederpartij is verplicht de gekochte zaken af te nemen op het moment waarop deze bij hem worden afgeleverd, dan wel op het moment waarop deze volgens de overeenkomst aan hem ter beschikking worden gesteld. De door Center horeca groothandel opgegeven levertijden gelden slechts bij benadering en zijn nimmer fatale termijnen.

Overschrijding van de opgegeven levertijden geeft de wederpartij geen recht op schadevergoeding, opschorting of ontbinding van de overeenkomst.

Indien de in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt is Center horeca groothandel er niet voor verantwoordelijk dat de te leveren zaken niet voldoen aan normen en/ of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar de zaken moeten worden gebruikt.

Bij overeenkomsten die volgens de maatschappelijke praktijk van de rechtsorde een internationaal karakter hebben, geschiedt levering in beginsel af fabriek (ExWork). Wanneer er als leveringsconditie één van de overige ‘Incoterms’ is overeengekomen, zullen de op het moment van het sluiten van de overeenkomst geldende ‘Incoterms’ van toepassing zijn. 

 

Artikel 5
Gebreken; klachttermijnen (reclame)

De wederpartij dient de geleverde goederen bij levering te onderzoeken. Hierbij dient deze na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten;

A. Indien het een levering betreft dat aan een of meer product- specifieke condities dient te voldoen; of aan de condities voldaan is.
B. Of de juiste zaken geleverd zijn en of dat in het juiste aantal is gebeurd

Worden zichtbare gebreken of tekortkomingen geconstateerd, dan dient de wederpartij deze op de betreffende pakbon te vermelden in het bijzijn van de vervoerder/ verstrekker van de goederen; In ieder geval dient de wederpartij gebreken schriftelijk te melden aan Center horeca groothandel binnen 2 dagen na levering. Verse producten kunnen slechts direct gereclameerd worden. Voor alle gereclameerde producten geldt dat deze een omschrijving van de reclame moeten bevatten.

Niet zichtbare gebreken dient de wederpartij te melden binnen 2 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 1 maand na levering schriftelijk te melden aan Center horeca groothandel.

Indien niet binnen de gestelde termijnen wordt gereclameerd, wordt de wederpartij geacht de geleverde goederen in deugdelijke en goede staat te hebben aanvaard.

Een correct ingediende reclame schort de betalingsverplichtingen van de wederpartij niet op. 
Geringe in de handel toelaatbaar geachte afwijkingen betreffende kwaliteit, kleur, gewicht e.d kunnen geen grond voor reclame opleveren.

In het geval van gerechtvaardigde reclame heeft Center horeca groothandel steeds het recht de gereclameerde goederen door andere te vervangen.

Opschorting dan wel compensatie wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

Artikel 6
Betalingen

Tenzij anders is overeengekomen vindt betaling plaats bij aflevering. Bij levering op factuur geldt een betalingstermijn van 8 dagen. Betaling vindt plaats ten kantore van Center horeca groothandel, in voor Nederland geldige valuta, zonder schuldvergelijking, aftrek of opschorting. Uitsluitend bij betaling binnen de op de factuur vermelde termijn mag de aangegeven kredietbeperking in mindering worden gebracht. 

Artikel 7
Kwaliteit/Keuring/Reclame/Garanties

A. Alle door Center horeca groothandel geleverde zaken voldoen aan de wettelijke eisen/keuringschriften zoals deze gelden ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. 
B. Door of vanwege Center horeca groothandel geleverde (waaronder gehuurde en ter beschikking gestelde) zaken worden direct bij afname c.q. leverantie door de wederpartij gekeurd.  Mocht blijken dat het geleverde niet overeenkomstig het bestelde is, dan wel gebreken vertonen, dan stelt de wederpartij  daarvan terstond en zeker binnen 24 uur na levering schriftelijk van in kennis, een en ander op strafie van verval van ieder afspraak. In dat geval dient een erkend deskundige binnen 24 uur na ontdekking een expertiserapport op te stellen en deze Center horeca groothandel ter hand te stellen, en waar uitvoerig eventuele afwijkingen van de wettelijke norm in staan vermeld. Dit op verval van iedere afspraak.

Artikel 8
Niet toerekenbare tekortkoming

Onder niet toerekenbare tekortkoming wordt in ieder geval begrepen: werkstakingen, bovenmatig ziekteverzuim van Center horeca groothandel personeel, transportproblemen, brand, overheidsmaatregelen waaronder in- en uitvoerbeperkingen, bedrijfsstoringen bij Center horeca groothandel of leveranciers van Center horeca groothandel alsmede toerekenbare tekortkomingen van onze leveranciers waardoor Center horeca groothandel haar verplichtingen niet kan nakomen en overigens alle omstandigheden die volgens wet en jurisprudentie als zodanig worden aanvaard.In geval van niet-toerekenbare tekortkomingen is Center horeca groothandel gerechtigd om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de overeenkomst te ontbinden, zonder dat de wederpartij aanspraak kan maken op vergoeding van zijn schade. Center horeca groothandel is gerechtigd betaling te vorderen van zaken die reeds zijn geleverd of diensten die reeds zijn verricht.

Artikel 9
Aansprakelijkheid

Onverminderd de gehoudenheid aan de wet is Center horeca groothandel niet aansprakelijk voor enigerlei schade, direct of indirect, die het gevolg is van niet tijdig dan wel ondeugdelijk geleverde zaken of verrichte diensten.

Onverminderd het in lid 1 bepaalde, is de aansprakelijkheid van Center horeca groothandel steeds beperkt tot de netto factuurwaarde van de zaken of verrichte diensten, die ondeugdelijk of niet tijdig geleverd/ verricht zijn 

Artikel 10
Toepasselijk recht/Geschillenbeslechting

Op overeenkomsten met Center horeca groothandel zijn uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

De rechter, bevoegd naar de vestigingsplaats van Center horeca groothandel, is bevoegd van geschillen kennis te nemen. Niettemin heeft Center horeca groothandel het recht de wederpartij te dagvaarden voor de bevoegde rechter van de woon- of vestigingsplaats van de wederpartij.

38 queries, querytime 0.0069 s, phptime 0.0915 s, totaltime 0.0984 s, source cache